Müügitingimused

1. Üldsätted

1.1. Müügitingimused kehtivad e-poes emotsioonegghead.com kaupade ja teenuste ostmisel ostja (edaspidi Tarbija) ja IGCG OÜ (edaspidi veebipood) ning Poolte vahel ühiselt.
1.2. Lisaks sellel lehel toodud tingimustele reguleerivad Tarbija ja Müüja vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised olulised seadused. Eesti.
1.3. Veebipoel on õigus teha müügitingimustes muudatusi. Käesolevad müügitingimused kehtivad 21.03.2023.
1.4. Tarbija kinnitab, et on Reeglitega tutvunud, märkides linnukese kasti "Olen lugenud ja nõustun emotsionaalseegghead.com kaupade ja teenuste müügireeglitega". Sel viisil kinnitatud Reeglid on Pooltele siduv juriidiline dokument, milles on sätestatud Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, kauba ostmise ja tasumise tingimused, kauba kohaletoimetamise ja tagastamise kord, poolte vastutuse kord ja muud kaupade ja teenuste ostu-müügiga seotud tingimused Veebipood.

2. Lepingu objekt

2.1. Veebipood kohustub osutama Tarbijale igapäevaselt teavet pakkuva teenuse tellimisteenust.

2.2. Tarbija kohustub tasuma märgitud tasu teenuse tellimise teenuse eest.

3. Hind ja tasumine

3.1. Tellimisteenuse hind on märgitud e-poe veebisaidil tellimuse vormistamise ajal. 3.2. Tellimisteenuse eest tasumine toimub Tarbija poolt veebipoe veebilehel näidatud elektrooniliste maksesüsteemide abil.

4. Poolte õigused ja kohustused

4.2. Veebipood kohustub osutama Tarbijale teenuse tellimisteenust vastavalt käesoleva lepingu tingimustele.

4.3. Tarbija kohustub tasuma teenuse tellimise eest kindlaksmääratud kulu ja järgima käesoleva lepingu tingimusi.

4.4. Veebipood ei vastuta selle eest, et Tarbijal ei ole võimalik e-poest mitteolenevatel põhjustel teenust tellida.

5. Kuidas tellimust esitada

5.1. Teenuse tellimise tellimuse vormistab Tarbija e-poe veebisaidil.

5.2 Tarbija peab esitama tellimuse vormistamiseks vajalikud andmed, samuti täitma korrektselt makse tegemiseks vajalikud andmed.

6. Õigus teenusest keelduda ja raha tagastada

6.1. Tarbijal on õigus igal ajal teenusest loobuda.

6.2. Veebipood tagastab raha kasutamata liitumisperioodi eest 10 tööpäeva jooksul alates Tarbija kirjaliku avalduse kättesaamisest.

7. Konfidentsiaalsus

7.1. Veebipood kohustub tagama Tarbijalt saadud teabe konfidentsiaalsuse.

7.2. Tarbija kohustub mitte loovutama oma volitusi kolmandatele isikutele.

8. Poolte vastutus

8.1. Pooled vastutavad oma käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest.

8.2. Veebipoe poolt oma kohustuste rikkumise korral kannab vastutust veebipood vastavalt kehtivatele seadustele.

8.3. Tarbija poolt oma kohustuste rikkumise korral vastutab Tarbija vastavalt kehtivatele seadustele.

9. Lepingu kestus

9.1. Leping loetakse sõlmituks hetkest, kui Tarbija tasub teenuse tellimise eest. 9.2. Leping kehtib e-poe veebilehel tellimuse vormistamisel märgitud aja jooksul.

10. Lepingu tingimuste muutmine

10.1. Veebipoel on õigus teha käesolevates lepingutingimustes muudatusi.

10.2. Muudatused jõustuvad nende veebipoe kodulehel avaldamise hetkest.

11. Vaidluste lahendamine

11.1. Käesolevast lepingust tulenevad Poolte vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

11.2. Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus kohtus vastavalt kehtivale seadusele.

12. Lisatingimused

12.1. See leping on avalik pakkumine.

12.2. Käesolevat lepingut reguleerivad ja tõlgendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega.

12.3. Pooled tunnistavad käesoleva lepingu alusel loodud elektroonilist dokumenti samaväärseks kirjaliku dokumendiga.

13. Teenuste kohaletoimetamine ja osutamine

13.1. Tellimus töödeldakse automaatselt ning tellitud kaup ja arve jõuavad teie e-posti aadressile tavatingimustel ühe tunni jooksul. Pangaülekandega makseviisi puhul täidetakse tellimus peale tellimuse kinnitamist veebipoe poolt.
Viivitamatuks kohaletoimetamiseks peate kassasse saatmise andmete sisestamisel olema ettevaatlik, et esitada tõesed ja kehtivad andmed.

14. Tagastamisõigus ja nõude kord

14.1. Tarbijal on õigus pretensioonide lahendamiseks pöörduda veebipoe poole.

14.2. Tarbijal on õigus raha tagasi saada, kui toode või teenus ei vasta e-poes kirjeldatud sisule.

14.3. Kui Tarbijal ei ole võimalik osaleda üritusel, millele ta on pileti ostnud, saab e-poes valida kompensatsiooniks asendustoote või saada teatamisel tagasi kuni 75% osalustasust. vähemalt 7 päeva enne üritust.

14.4. Juhul, kui Tarbijal ei ole võimalik konsultatsioonikohtumisel osaleda, on võimalik vähemalt 75-päevase etteteatamisega valida e-poes kompensatsiooniks toote asendamine või kuni 3% osalustasu tagastamine.

15. Vääramatu jõud

15.1. Veebipood ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude või kauba või teenuse kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on põhjustatud asjaoludest, mida veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.

16. Isikuandmete töötlemine

16.1. Veebipood kasutab Tarbija sisestatud isikuandmeid ainult tellimuse töötlemiseks ja kauba ostjale saatmiseks või teenuste osutamiseks.

16.2. Veebipood saadab tarbijale uudiskirju ja pakkumisi ostja e-posti aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks soovi avaldanud veebilehel e-posti aadressi sisestades ning teatanud soovist saada teateid posti teel.

17.3. Tarbija võib igal ajal loobuda e-posti teel saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest, teavitades sellest meid e-posti teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.

17. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

17.1. Kui Veebipood keeldus Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei nõustu Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või rikutud on tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste talituse poole. . komisjoni kaudu tarbijakaitseameti või kohtu kaudu. Tarbija saab kaebuse esitada ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitsekomisjoni info on kättesaadav Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks palume pöörduda Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse poole.